HR Solution

ระบบเงินเดือนและบุคคล

               โปรแกรม AccPayRoll คือ โปรแกรมเงินเดือน สำหรับทำเงินเดือน ประกันสังคม ภาษี หรือธนาคาร สามารถคำนวณเบี้ยขยัน การทำงานเหมา รายรับ หรือรายการหักล่วงหน้า ทำเงินเดือน ออกสลิปเงินเดือน พิมพ์ออกซองสลิปเงินเดือน ได้หลายรูปแบบ คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และปรับปรุงในเดือนธันวาของทุกปี ออกรายงานเพื่อนำส่ง ภงก1 สปส1-10 ส่งธนาคารได้ทุกธนาคารทางเอกสาร File หรือ Internet ออกรายงานรายรับ/หักประจำเดือน ทั้งรายบุคคล รายแผนก ออกรายงานเพื่อนำส่ง ภงด1ก ภงด91 50ทวิ เงินกองทุนทดแทน ออกรายงานเพื่อนำส่ง สปส1-03 สปส1-03/1 สปส6-07 สปส6-09 รายงานประจำเดือน ประจำปี หลายรูปแบบเช่น รายการเงินได้ประจำเดือน, รายการเงินได้ประจำปี, รายการเงินได้ฝ่าย, รายงานการนับธนบัตร, รายงานการรับเบี้ยขยัน, งานการหักเงินกู้ยืม

ระบบขายหน้าร้าน

ระบบเงินเดือนและบุคคล

ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์

วิเคราะห์และคัดสรร “ระบบ” เพื่อกิจการของท่าน

ระบบตามความต้องการ

TOP